Exclusief assortiment
Gezonde keuze
Binnen 2 werkdagen verzonden
Culinair cadeau

Algemene voorwaarden

Artikel 0 Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: statutair Bio-Stores, opererend onder handelsnaam Oils & Nuts
 • Vestigingsadres: Steenbakkerij 38, 2913 LJ, Nieuwerkerk aan den IJssel
 • Telefoonnummer: 085 130 7899 (te bereiken op werkdagen van 09:00 tot 17:00)
 • E-mailadres: info@oilsnuts.nl
 • KvK-nummer: 88895424
 • Btw-identificatienummer: NL864815128B01


Artikel 1 Begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Oils & Nuts: De aanbieder van Producten aan Koper
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Oils & Nuts.
 7. Producten: De Producten die door Oils & Nuts worden aangeboden zijn delicatessen, relatiegeschenken en cadeaus in het breedste zin van het woord, waarbij de inhoud niet altijd van tevoren bekend is bij de Koper.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Oils & Nuts en iedere Overeenkomst tussen Oils & Nuts en een Koper en op elk Product dat door Oils & Nuts wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Oils & Nuts aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Oils & Nuts zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Oils & Nuts is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. Algemene voorwaarden:


Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Oils & Nuts gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Oils & Nuts gedane Aanbod is vrijblijvend. Oils & Nuts is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Oils & Nuts het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Oils & Nuts gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Oils & Nuts niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Oils & Nuts kan niet garanderen dat de kleuren en/of de samenstelling van de producten in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Oils & Nuts zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Oils & Nuts niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.


Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Oils & Nuts expliciet schriftelijk of mondeling heeft aanvaard of door het betreffende Product te betalen.
 2. Een Aanbod kan door Oils & Nuts gedaan worden via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Oils & Nuts, zal Oils & Nuts de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Oils & Nuts daaraan niet gebonden.
 5. Oils & Nuts is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden met uitzondering van het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. Producten die worden samengesteld op basis van de keuze of beslissing en/of instructies van de Koper (maatwerk) of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, alsmede producten met een beperkte houdbaarheid zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat expliciet opgenomen in het Aanbod.


Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Oils & Nuts zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Oils & Nuts het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oils & Nuts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Oils & Nuts worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Oils & Nuts zijn verstrekt, heeft Oils & Nuts het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Oils & Nuts niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Oils & Nuts, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Oils & Nuts kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Oils & Nuts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Oils & Nuts is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Oils & Nuts bekend was.
 7. Koper vrijwaart Oils & Nuts voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.


Artikel 6 Levering

 1. Als plaats voor (op)levering geldt het adres dat de Koper aan Oils & Nuts kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Oils & Nuts of er door andere omstandigheden buiten de macht van Oils & Nuts enige vertraging ontstaat, heeft Oils & Nuts recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Oils & Nuts schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden
 4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Oils & Nuts gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 5. Indien de Producten worden bezorgd door Oils & Nuts of een externe vervoerder is Oils & Nuts, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien Oils & Nuts gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Oils & Nuts ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien Oils & Nuts een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
 8. Oils & Nuts is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Oils & Nuts is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Oils & Nuts behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.


Artikel 7 Verpakking en transport

 1. Oils & Nuts verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.


Artikel 8 Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 2.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 9 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
  8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 11 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Oils & Nuts geen invloed heeft, kan Oils & Nuts deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.


Artikel 12 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Oils & Nuts. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Oils & Nuts een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Oils & Nuts gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Oils & Nuts op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Oils & Nuts heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Oils & Nuts kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Oils & Nuts kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Oils & Nuts zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Oils & Nuts meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Oils & Nuts geleverde zaken, blijven eigendom van Oils & Nuts totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Oils & Nuts gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Oils & Nuts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Oils & Nuts haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Oils & Nuts of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Oils & Nuts zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Oils & Nuts heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Oils & Nuts. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Oils & Nuts zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Oils & Nuts worden vergoed door Koper.


Artikel 14 Garantie

Oils & Nuts staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 1. Oils & Nuts is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Oils & Nuts bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Oils & Nuts gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Oils & Nuts bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Oils & Nuts op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Oils & Nuts de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Oils & Nuts behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 16 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Oils & Nuts leidt tot aansprakelijkheid van Oils & Nuts jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Oils & Nuts in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Oils & Nuts is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Oils & Nuts is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Oils & Nuts is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Oils & Nuts levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. Oils & Nuts is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Oils & Nuts is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Oils & Nuts staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Oils & Nuts verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Oils & Nuts vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Oils & Nuts binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.


Artikel 17 Overmacht

 1. Oils & Nuts is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Oils & Nuts, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Oils & Nuts zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Oils & Nuts en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Oils & Nuts buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Oils & Nuts heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Oils & Nuts haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Oils & Nuts ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Oils & Nuts gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 18 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Oils & Nuts verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.


Artikel 19 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Oils & Nuts gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Oils & Nuts de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Oils & Nuts op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.


Artikel 20 Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Oils & Nuts en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@oilsnuts.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Oils & Nuts de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Oils & Nuts zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 7. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Oils & Nuts en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Oils & Nuts heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Oils & Nuts en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.


Schiedam, 26 december 2020

De waardering van oilsnuts.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.6/10 gebaseerd op 17 reviews.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting!

Laat hier je e-mailadres achter, en krijg gelijk een code te zien voor 10% korting op je eerste bestelling!